قیمت عایق الاستومری

لیست قیمت عایق الاستومری
  1. صفحه اصلی
  2. »
  3. عایق الاستومری
نمایش قیمت با ارزش افزوده
قیمت عایق الاستومری
مشاوره جهت اجرای پوشش سقف

قیمت عایق الاستومری سوپرفلکس

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولسایزضخامت(mm)واحدمتراژ کارتنمحل تحویلقیمتنوسانتاریخ
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۱۶ سوپرفلکس۱۶ میلیمتر۹متر طول۱۶۸کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۰ سوپرفلکس۲۰ میلیمتر۹متر طول۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۲ سوپرفلکس۲۲ میلیمتر۹متر طول۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۵ سوپرفلکس۲۵ میلیمتر۹متر طول۹۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۸ سوپرفلکس۲۸ میلیمتر۹متر طول۹۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۳۲ سوپرفلکس۳۲ میلیمتر۹متر طول۸۴کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۳۵ سوپرفلکس۳۵ میلیمتر۹متر طول۷۲کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۴۲ سوپرفلکس۴۲ میلیمتر۹متر طول۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۴۸ سوپرفلکس۴۸ میلیمتر۹متر طول۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۶۰ سوپرفلکس۶۰ میلیمتر۹متر طول۴۸کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۷۶ سوپرفلکس۷۶ میلیمتر۹متر طول۳۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۸۹ سوپرفلکس۸۹ میلیمتر۹متر طول۳۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۱۱۴ سوپرفلکس۱۱۴ میلیمتر۹متر طول۳۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۱۶ سوپرفلکس۱۶ میلیمتر۱۳متر طول۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۰ سوپرفلکس۲۰ میلیمتر۱۳متر طول۹۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۲ سوپرفلکس۲۲ میلیمتر۱۳متر طول۸۴کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۵ سوپرفلکس۲۵ میلیمتر۱۳متر طول۷۲کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۸ سوپرفلکس۲۸ میلیمتر۱۳متر طول۷۲کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۳۲ سوپرفلکس۳۲ میلیمتر۱۳متر طول۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۳۵ سوپرفلکس۳۵ میلیمتر۱۳متر طول۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۴۲ سوپرفلکس۴۲ میلیمتر۱۳متر طول۴۸کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۴۸ سوپرفلکس۴۸ میلیمتر۱۳متر طول۴۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۶۰ سوپرفلکس۶۰ میلیمتر۱۳متر طول۳۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۷۶ سوپرفلکس۷۶ میلیمتر۱۳متر طول۳۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۸۹ سوپرفلکس۸۹ میلیمتر۱۳متر طول۳۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۱۱۴ سوپرفلکس۱۱۴ میلیمتر۱۳متر طول۲۴کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۱۶ سوپرفلکس۱۶ میلیمتر۱۹متر طول۷۲کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۰ سوپرفلکس۲۰ میلیمتر۱۹متر طول۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۲ سوپرفلکس۲۲ میلیمتر۱۹متر طول۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۵ سوپرفلکس۲۵ میلیمتر۱۹متر طول۴۸کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۸ سوپرفلکس۲۸ میلیمتر۱۹متر طول۴۸کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۳۲ سوپرفلکس۳۲ میلیمتر۱۹متر طول۴۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۳۵ سوپرفلکس۳۵ میلیمتر۱۹متر طول۴۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۴۲ سوپرفلکس۴۲ میلیمتر۱۹متر طول۳۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۴۸ سوپرفلکس۴۸ میلیمتر۱۹متر طول۳۲کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۶۰ سوپرفلکس۶۰ میلیمتر۱۹متر طول۲۴کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۷۶ سوپرفلکس۷۶ میلیمتر۱۹متر طول۲۴کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۸۹ سوپرفلکس۸۹ میلیمتر۱۹متر طول۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۱۱۴ سوپرفلکس۱۱۴ میلیمتر۱۹متر طول۱۸کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۰ سوپرفلکس۲۰ میلیمتر۲۵متر طول۳۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۲ سوپرفلکس۲۲۲۵متر طول۳۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۵ سوپرفلکس۲۵ میلیمتر۲۵متر طول۳۲کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۲۸ سوپرفلکس۲۸ میلیمتر۲۵متر طول۳۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۳۲ سوپرفلکس۳۲ میلیمتر۲۵متر طول۳۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۳۵ سوپرفلکس۳۵ میلیمتر۲۵متر طول۲۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۴۲ سوپرفلکس۴۲ میلیمتر۲۵متر طول۲۴کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۴۸ سوپرفلکس۴۸ میلیمتر۲۵متر طول۲۴کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۶۰ سوپرفلکس۶۰ میلیمتر۲۵متر طول۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۷۶ سوپرفلکس۷۶ میلیمتر۲۵متر طول۱۶کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۸۹ سوپرفلکس۸۹ میلیمتر۲۵متر طول۸کارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری لوله‌ای سایز ۱۱۴ سوپرفلکس۱۱۴ میلیمتر۲۵متر طول۶کارخانهتماس بگیرید------

قیمت عایق الاستومری سوپرفلکس

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(mm)عرضواحدمحل تحویلقیمتنوسانتاریخ
قیمت عایق الاستومری رولی ۶ میل سوپر فلکس۶۱ مترمتر مربعکارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری رولی ۹ میل سوپر فلکس۹۱ مترمتر مربعکارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری رولی ۱۳ میل سوپر فلکس۱۳۱ مترمتر مربعکارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری رولی ۱۶ میل سوپر فلکس۱۶۱ مترمتر مربعکارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری رولی ۱۹ میل سوپر فلکس۱۹۱ مترمتر مربعکارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری رولی ۲۵ میل سوپر فلکس۲۵۱ مترمتر مربعکارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری رولی ۳۲ میل سوپر فلکس۳۲۱ مترمتر مربعکارخانهتماس بگیرید------
قیمت عایق الاستومری رولی ۴۰ میل سوپر فلکس۴۰۱ مترمتر مربعکارخانهتماس بگیرید------
عایق الاستومری چیست؟

 

عایق الاستومری یکی از انوع عایق حرارتی و برودتی است که از ترکیبات پلیمری لاستیکی مصنوعی ساخته شده و دارای ساختار سلول بسته است.

این عایق به دلیل انعطاف پذیری و مقاومت در برابر رطوبت، بخار آب و حرارت، در صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی، تهویه مطبوع، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، صنایع غذایی و غیره برای جلوگیری از هدررفت انرژی و همچنین به عنوان عایق صوتی، کاربرد دارد.

این نوع عایق در محدوده دمایی ۴۰- تا ۱۸۰+ کارآیی دارد. عایق الاستومری در انواع مختلفی از جمله: به صورت رولی، لوله‌ای، پشت چسب دار، همراه با روکش آلومینیوم و شانه تخم مرغی در بازار موجود است.

 

قیمت عایق الاستومری ایرانی

 

قیمت انواع مختلف عایق الاستومری بستگی به نوع، ضخامت، برند و البته کیفیت آن دارد. کارخانه‌های مختلفی در ایران عایق الاستومری تولید می‌کنند و با توجه به پیشرفت‌های صنعتی به وجود آمده و کسب استانداردهای لازم دارای کیفیت قابل قبولی نیز هستند. نمونه‌های خارجی نیز در بازار موجود است که قیمت بالاتری دارند.

 

موارد استفاده از عایق الاستومری

 

عایق الاستومری به طور گسترده‌ای برای عایق کاری کانال‌های گرمایش و سرمایش، لوله‌ها و تجهیزات، برای به حداقل رساندن تلفات یا افزایش گرما و بهبود بهره‌وری انرژی استفاده می‌شود.

همچنین از عایق الاستومری برای عایق کاری لوله‌های آب سرد و گرم به منظور جلوگیری از اتلاف گرما استفاده می‌شود.

عایق الاستومری برای عایق‌کاری لوله‌های تبرید، سردخانه‌ها و همچنین برای عایق کاری وسایل نقلیه یخچال‌دار استفاده می‌شود.

و در نهایت می‌توان به استفاده از عایق الاستومری در محیط‌های مختلف صنعتی مانند نیروگاه‌ها، کارخانه‌های پتروشیمی و تاسیسات نفتی برای عایق کاری لوله‌ها، مخازن و تجهیزات اشاره کرد.

 

مزایای استفاده از عایق الاستومری چیست؟

 

  • خواص عایق حرارتی بسیار خوب:

چون عایق الاستورمری دارای ساختار سلول بسته است، رسانایی حرارتی خیلی پایینی دارد، بنابراین در کاهش انتقال حرارت و همچنین حفظ دمای مطلوب، کمک شایانی می‌کند.

 

  • خاصیت عایق صوتی قابل قبول:

 عایق الاستومری می‌تواند به گونه‌ای موثر ارتعاشات را جذب کرده و باعث کاهش آلودگی صوتی در محیط شود

 

  • سبک بودن و انعطاف مناسب برای نصب:

 چون عایق الاستومری سبک و انعطاف پذیر است، می٬توان آن را به راحتی در فضاهای تنگ و اشکال نامتقارن و نامنظم نصب کرد.

 

  • دوام خیلی خوب:

به خاطر مقاومت خیلی خوب در مقابل رطوبت و بخار آب و پرتوهای فرابنفش، عایق الاستومری طول عمر دراز مدتی دارد

 

  • جلوگیری از گسترش آتش:

الاستومرها در مقابل آتش مقاوم هستند و می‌توانند از گسترش آن جلوگیری کنند.

 

 

انواع عایق الاستومری کدام است؟

 

به طور کلی عایق الاستومری در دو دسته رولی یا پتویی و دسته دوم عایق الاستومری لوله‌ای یا عایق لوله تولید و عرضه می‌شود.

عایق الاستومری پتویی یا رولی کاربرد گسترده‌ای دارد. برای عایق کاری سیستم‌های حرارتی و برودتی و کانال کشی ساختمان و مخازن و دیگ‌ها و همچنین لوله‌های بزرگ استفاده می‌شود. در ضخامت‌های ۱۰ تا ۳۰ میلیمتری و عرض‌های متنوع تولید می‌شود.

عایق الاستومری لوله‌ای همانطور که از نامش پیداست، برای عایق کاری لوله‌های گرم و سرد برای جلوگیری از اتلاف انرژی استفاده می‌شود.

نوع دیگری از انواع این محصول عایق الاستومری شانه تخم مرغی است که دارای برجستگی‌هایی به شکل شانه تخم مرغ روی سطح خود است. در نتیجه باعث جذب بهتر ارتعاشات صوتی و کاهش آلودگی صوتی در محیط خواهد شد.

عایق الاستومری در انواع NBR   و همچنین  EPDM  نیز ساخته می‌شود، که وجه تمایز بسیار جزئی دارند و تفاوت اصلی در ترکیبات شیمیایی محصول تولیدی است، اما در کاربرد و کارآیی محصول تفاوت چندانی ندارد.

عایق الاستومری شانه تخم مرغی
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا

قطعا عایق الاستومری گزینه بهتری است. کارآیی بهتری از نظر عمر مفید، مقاومت در برابر رطوبت٬ نصب آسان و عدم ایجاد عوارض برای سلامتی انسان، برخی از مزایای آن نسبت به پشم شیشه است.

ویرایش محتوا

به جز در موارد خاص، عایق الاستومری ایرانی که در کارخانه‌های با کیفیت و استاندارد داخلی تولید می‌شوند، بهتر هستند. قیمت کمتری دارند و کیفیت قابل قبول.

ویرایش محتوا

برای بهتر شده خاصیت عایق صوتی٬ این محصول به  شکل خاصی مانند شانه تخم مرغ تولید می‌شود.

ویرایش محتوا

بله٬ از موارد مصرف شایع این نوع عایق استفاده برای دیگ بخار و جلوگیری از اتلاف انرژی است.

ویرایش محتوا
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.