قیمت ورق گالوانیزه

لیست قیمت ورق گالوانیزه
  1. صفحه اصلی
  2. »
  3. قیمت ورق گالوانیزه
نمایش قیمت با ارزش افزوده
قیمت ورق گالوانیزه
مشاوره جهت اجرای پوشش سقف

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(mm)محل تحویلواحدقیمتنوسانتاریخ
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرم44,6300۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرم44,6300۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۴۰کارخانهکیلوگرم46,5300۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ هفت الماس۰.۴۰کارخانهکیلوگرم46,5300۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۲کارخانهکیلوگرم48,0000۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱ هفت الماس۲کارخانهکیلوگرم48,000۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرم44,2500۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱ هفت الماس۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۵۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۷۰کارخانهکیلوگرم42,8900۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۹۰کارخانهکیلوگرم42,4400۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۸۰کارخانهکیلوگرم42,7100۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱ هفت الماس۰.۵۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرم44,2500۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱ هفت الماس۰.۷۰کارخانهکیلوگرم42,8900۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ هفت الماس۰.۸۰کارخانهکیلوگرم42,7100۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ هفت الماس۰.۹۰کارخانهکیلوگرم42,4400۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ هفت الماس۱کارخانهکیلوگرم43,3500۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۱کارخانهکیلوگرم43,3500۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۱.۲۵کارخانهکیلوگرم42,8900۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱.۲۵ هفت الماس۱.۵کارخانهکیلوگرم43,8000۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱ هفت الماس۱.۲۵کارخانهکیلوگرم42,8900۱۴۰۳/۰۴/۱۷
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ هفت الماس۱.۵کارخانهکیلوگرم43,8000۱۴۰۳/۰۴/۱۷

قیمت ورق گالوانیزه سمنان

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(mm)محل تحویلواحدقیمتنوسانتاریخ
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۴۸انبار مشهدکیلوگرم44,091۱۴۰۳/۰۳/۰۹
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱ سمنان۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱ سمنان۰.۴۸انبار مشهدکیلوگرم44,091۱۴۰۳/۰۳/۰۹
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ سمنان۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱ سمنان۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۸ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۸ عرض ۱ سمنان۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱ سمنان۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۵۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۸ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۵۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۵۵انبار مشهدکیلوگرم45,000۱۴۰۳/۰۳/۰۹
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۸ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۶۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۸۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۹۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۰ عرض ۱.۲۵ سمنان۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۰ عرض ۱ سمنان۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱ سمنان۰.۵۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۸ عرض ۱ سمنان۰.۵۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۸ عرض ۱ سمنان۰.۶۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ سمنان۰.۸۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ سمنان۰.۹۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ سمنان۱کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ سمنان۱کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------

قیمت ورق گالوانیره روی اندود

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(mm)محل تحویلواحدقیمتنوسانتاریخ
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱ روی اندود۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۴۰کارخانهکیلوگرم90,000۱۴۰۳/۰۲/۱۰
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۰ عرض ۱ روی اندود۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۸ عرض ۱ روی اندود۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱ روی اندود۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۵ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۸ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱ روی اندود۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱ روی اندود۰.۵۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۵۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ روی اندود۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۵ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۶۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۶۵ عرض ۱ روی اندود۰.۶۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱ روی اندود۰.۷۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۷۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۸۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱ روی اندود۰.۸۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ روی اندود۰.۹۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۹۰ عرض ۱ روی اندود۰.۹۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱ روی اندود۱کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۱ عرض ۱.۲۵ روی اندود۱کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ روی اندود۱.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱ روی اندود۱.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱.۲۵ روی اندود۱.۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۱.۵ عرض ۱ روی اندود۱.۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱.۲۵ روی اندود۲کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۲ عرض ۱ روی اندود۲کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق گالوانیزه ۰.۵۸ عرض ۱ روی اندود۰.۵۸انبار مشهدکیلوگرم44,091۱۴۰۳/۰۳/۰۹
قیمت روز ورق گالوانیزه کیلویی ۱۴۰۳

 

در ابتدا باید گفت که ورق گالوانیزه از ورق‌های آهنی ساخته می‌شود که با فلز روی (زینک) پوشش داده می‌شود٬ که این کار باعث افزایش مقاومت آن در مقابل زنگ زدگی و خوردگی ناشی از فرسایش می‌شود٬ و حتی چنانچه برش بخورد یا پوشش روی آن آسیب ببیند٬ باز هم در مقابل زنگ زدگی مقاوم است.

 به مقدار فلز روی به کار رفته در دو طرف ورق گالوانیزه که بر اساس گرم در هر متر مربع می‌باشد٬  کوتینگ ورق گالوانیزه می‌گویند. و هر چه کوتینگ بیشتر باشد٬ نشان‌دهنده کیفیت بالاتر ورق تولید شده است.

ورق های گالوانیزه در دو نوع ورقه ای (sheet) و رولی  (coil) یا کلاف تولید می‌شود٬ و در عرض‌های ۱۰۰۰و ۱۲۵۰ میلیمتر در ضخامت‌های ۰٬۲ تا ۶ میلیمتر در فروشگاه سقف و سازه در دسترس می‌باشد.

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه سمنان٬ شهرکرد٬ هفت الماس و … در ضخامت‌های مختلف٬ به صورت رول تولید می‌شود٬ و موارد زیر در قیمت گذاری آن تاثیر دارد:

  • کارخانه تولید کننده
  • ضخامت ورق
  • درجه کوتینگ
  • روش گالوانیزه شدن

عوامل ثانویه دیگری مثل قیمت دلار٬ قیمت جهانی ورق و عرضه و تقاضای بازار نیز در قیمت پلیت تاثیر گذار هستند. در نهایت٬ قیمت ورق گالوانیزه باید به صورت روزانه بررسی شود.

برای خرید ورق گالوانیزه که به آن چنکو ورق شیروانی نیز می‌گویند، می‌توانید با کارشناسان فروش شرکت سقف و سازه تماس گرفته و از  قیمت فروش ورق گالوانیزه مطلع شوید و هنچنین در زیر لیست قیمت ایرانیت فلزی و قیمت ورق گالوانیزه کاشان امروز موجود است. و قیمت ورق گالوانیزه ۶ متری هم با دانستن وزن آن قابل محاسبه است.

قیمت ورق گالوانیزه
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا

تفاوت اصلی در ماده‌ای است که برای پوشش سطح آن‌ها استفاده می‌شود. این ماده در ورق‌ گالوانیزه فلز روی است اما در ورق‌های آلوزینک علاوه بر فلز روی، آلومینیوم و سیلیس هم استفاده می‌شود

ویرایش محتوا

 هر متر طول ورق ضخامت ۰.۴۸ حدودا ۴.۷ کیلوگرم وزن دارد٬ که ضربدر قیمت روز ورق گالوانیزه شده و قیمت آن مشخص می‌شود

ویرایش محتوا
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.