قیمت ورق رنگی

لیست قیمت ورق رنگی
نمایش قیمت با ارزش افزوده
قیمت ورق گالوانیزه
مشاوره جهت اجرای پوشش سقف

قیمت ورق رنگی هفت الماس

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(mm)محل تحویلواحدقیمتنوسانتاریخ
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ قرمز عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ آبی عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ سفید عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ قرمز عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ نارنجی عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ آبی عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ سفید عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ سفید عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ قرمز عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ قرمز عرض ۱ هفت الماس۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ قرمز عرض ۱ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ قرمز عرض ۱ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ نارنجی عرض ۱ هفت الماس۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ نارنجی عرض ۱ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ نارنجی عرض ۱ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ آبی عرض ۱.۲۵ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ آبی عرض ۱ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ آبی عرض ۱ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ آبی عرض ۱ هفت الماس۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ سفید عرض ۱ هفت الماس۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ سفید عرض ۱ هفت الماس۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ سفید عرض ۱ هفت الماس۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(mm)محل تحویلواحدقیمتنوسانتاریخ
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ قرمز عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ آبی عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ سفید عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ آبی عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ سفید عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ قرمز عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ قرمز عرض ۱ فولاد مبارکه۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ قرمز عرض ۱ فولاد مبارکه۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ نارنجی عرض ۱ فولاد مبارکه۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ نارنجی عرض ۱ فولاد مبارکه۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ آبی عرض ۱ فولاد مبارکه۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ آبی عرض ۱ فولاد مبارکه۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ سفید عرض ۱ فولاد مبارکه۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ سفید عرض ۱ فولاد مبارکه۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------

قیمت ورق رنگی فولاد بهمن

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(mm)محل تحویلواحدقیمتنوسانتاریخ
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ قرمز عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ آبی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ سفید عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ قرمز عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ نارنجی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ آبی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ سفید عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ قرمز عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ نارنجی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ آبی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ سفید عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ قرمز عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ آبی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ سفید عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ سفید عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ قرمز عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ قرمز عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ قرمز عرض ۱ فولاد بهمن۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ قرمز عرض ۱ فولاد بهمن۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ قرمز عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ قرمز عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ نارنجی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ نارنجی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ نارنجی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ نارنجی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ نارنجی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ آبی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ آبی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ آبی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ آبی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ آبی عرض ۱.۲۵ فولاد بهمن۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ آبی عرض ۱ فولاد بهمن۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ سفید عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ سفید عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ سفید عرض ۱ فولاد بهمن۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ سفید عرض ۱ فولاد بهمن۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۶۰ سفید عرض ۱ فولاد بهمن۰.۶۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------

قیمت ورق رنگی چین

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(mm)محل تحویلواحدقیمتنوسانتاریخ
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۷ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۷کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۷ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۷کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۷ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۷کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۷ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۷کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ قهوه‌ای سفالی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۸انبار مشهدکیلوگرم49,546۱۴۰۳/۰۳/۰۹
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ قهوه‌ای تیره عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۸انبار مشهدکیلوگرم49,546۱۴۰۳/۰۳/۰۹
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۳ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۳ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۳ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۳ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۴۰انبار مشهدکیلوگرم47,7280۱۴۰۳/۰۳/۰۲
قیمت ورق رنگی ۰.۳۸ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۸ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۸ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۸ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۵ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۵ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۵ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۵ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۳ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۰ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۵ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۸ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۰ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۳ قرمز عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۰ قرمز عرض ۱ چین۰.۲۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۳ قرمز عرض ۱ چین۰.۲۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۵ قرمز عرض ۱ چین۰.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۸ قرمز عرض ۱ چین۰.۲۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۰ قرمز عرض ۱ چین۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۳ قرمز عرض ۱ چین۰.۳۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۵ قرمز عرض ۱ چین۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۸ قرمز عرض ۱ چین۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ قرمز عرض ۱ چین۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۳ قرمز عرض ۱ چین۰.۴۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ قرمز عرض ۱ چین۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۷ قرمز عرض ۱ چین۰.۴۷کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ قرمز عرض ۱ چین۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ قرمز عرض ۱ چین۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۳ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۵ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۸ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۰ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۳ نارنجی عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۰ نارنجی عرض ۱ چین۰.۲۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۳ نارنجی عرض ۱ چین۰.۲۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۵ نارنجی عرض ۱ چین۰.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۸ نارنجی عرض ۱ چین۰.۲۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۰ نارنجی عرض ۱ چین۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۳ نارنجی عرض ۱ چین۰.۳۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۵ نارنجی عرض ۱ چین۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۸ نارنجی عرض ۱ چین۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ نارنجی عرض ۱ چین۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۳ نارنجی عرض ۱ چین۰.۴۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ نارنجی عرض ۱ چین۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۷ نارنجی عرض ۱ چین۰.۴۷کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ نارنجی عرض ۱ چین۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ نارنجی عرض ۱ چین۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۰ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۳ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۳ سفید عرض ۱ چین۰.۲۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۰ سفید عرض ۱ چین۰.۲۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۵ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۵ سفید عرض ۱ چین۰.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۸ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۸ سفید عرض ۱ چین۰.۲۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۰ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۰ سفید عرض ۱ چین۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۳ سفید عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۳ سفید عرض ۱ چین۰.۳۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۵ سفید عرض ۱ چین۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۸ سفید عرض ۱ چین۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ سفید عرض ۱ چین۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۳ سفید عرض ۱ چین۰.۴۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ سفید عرض ۱ چین۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۷ سفید عرض ۱ چین۰.۴۷کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ سفید عرض ۱ چین۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ سفید عرض ۱ چین۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۰ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۰ آبی عرض ۱ چین۰.۲۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۳ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۳ آبی عرض ۱ چین۰.۲۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۵ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۵ آبی عرض ۱ چین۰.۲۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۸ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۲۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۲۸ آبی عرض ۱ چین۰.۲۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۰ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۰ آبی عرض ۱ چین۰.۳۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۳ آبی عرض ۱.۲۵ چین۰.۳۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۳ آبی عرض ۱ چین۰.۳۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۵ آبی عرض ۱ چین۰.۳۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۳۸ آبی عرض ۱ چین۰.۳۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۰ آبی عرض ۱ چین۰.۴۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۳ آبی عرض ۱ چین۰.۴۳کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۵ آبی عرض ۱ چین۰.۴۵کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۷ آبی عرض ۱ چین۰.۴۷کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۴۸ آبی عرض ۱ چین۰.۴۸کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------
قیمت ورق رنگی ۰.۵۰ آبی عرض ۱ چین۰.۵۰کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید------

قیمت ورق رنگی سال 1402

فرایند تولید ورق گالوانیزه رنگی در ادامه تولید ورق گالوانیزه است که به آن یک لایه رنگ اضافه می‌شود. ابتدا پوش رنگ اولیه یا همان آستری که از نوع رنگ‌های پلی استری است استفاده شده و لایه رنگ نهایی که از نوع الکترواستاتیک است( با تنوع بیش از ۱۵ رنگ ) در مرحله بعدی به آن اضافه می‌شود.

ورق رنگی شیروانی از نظر مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی در آب و هوای مرطوب نسبت به ورق گالوانیزه بهتر عمل کرده و عمر مفید بیشتری دارد. رنگ‌های قابل عرضه شامل : سفید٬ آبی٬ قرمز٬ نارنجی٬ قهوه‌ای روشن٬ قهوه‌ای سوخته٬ سبز٬ بنفش٬ زرد پرتقالی و … است. همچنین ورق‌های رنگی با کیفیت عرضه شده در فروشگاه سقف و سازه قابلیت پرس و شکل پذیری برای تبدیل شدن به ورق طرح سفال جنوا و ورق طرح سفال شیروانی را دارد.

همچنین انواع فرمینگ ورق رنگی و گالوانیزه مثل کرکره سینوس٬ ذوزنقه٬ طرح سفال جنوا٬ طرح سفال تایوان٬ دامپا٬ نک(دیواره کانکس) و انواع فلاشینگ و خم و برش در مجموعه سقف و سازه انجام می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه خدمات فرمینگ ورق سر بزنید.

مزایای استفاده از ورق گالوانیزه رنگی

همانگونه که عنوان شد٬ مهم‌ترین ویژگی ورق‌های رنگی مقاومت بسیار خوب آنها در برابر زنگ‌زدگی در رطوبت‌های بالای آب و هوایی است. البته زیبایی ظاهری قابل توجه آن نیز از عوامل مهم در انتخاب آن توسط مشتریان است. عمر خوبی دارند و بر اثر گذشت زمان و عوامل محیطی مثل نور خورشید٬ تغییر رنگ چندانی نمی‌دهند.

وزن ورق رنگی شیروانی در مقایسه با کالای مشابه مثل سفال بام بسیار کمتر است و دچار شکستگی نمی‌شود. همچنین به دلیل وزن سبک ورق رنگی سقف ویلا ٬ پروفیل و آهن کمتری برای اجرای سازه مورد نیاز است. سرعت و سهولت در نصب ورق رنگی و ایمنی مناسب در برابر زلزله٬ ورق کرکره رنگی را به یکی از مصالح مناسب برای سقف و بدنه انبار و سوله‌ها و سقف ویلا و استفاده برای تولید ساندویچ پانل تبدیل می‌کند.

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

عوامل تاثیر گذار بر قیمت ورق رنگی سقف شیروانی نیز مانند ورق گالوانیزه شامل ضخامت ورق اولیه٬ کارخانه تولید کننده و عواملی مثل قیمت ارز و قیمت جهانی ورق و عرضه و تقاضای بازار می‌باشد. ما در شرکت سقف و سازه تلاش می‌کنیم تا قیمت روز ورق رنگی را از طریق کانال‌های ارتباطی با مشتریان و سایت سقف و سازه در اختیار شما قرار دهیم.

شرکت سقف و سازه تولید کننده ورق رنگی طرح سفال و تامین کننده مستقیم ورق رنگی فولاد مبارکه و ورق رنگی هفت الماس٬ محصول مورد نظر شما را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت ارایه می‌کند. شما می‌توانید از طریق هماهنگی تلفنی با کارشناسان فروش و یا آنلاین از سایت سقف و سازه محصول مورد نظر خود را تهیه نمایید.

ورق گالوانیزه رنگی
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا

هر رول ۳۶ متر مربع است – طول ۳۰ متر و عرض ۱.۲

ویرایش محتوا

استفاده از یکی از این دو کافیست. چنانچه از عایق پشم شیشه استفاده نموده‌اید کارتن پلاست و اگر از عایق فوم استفاده کرده‌اید توری پلاستیکی مناسب است.

ویرایش محتوا

رنگ‌های متنوعی قابل سفارش است، اما برای نصب در سقف شیبدار معمولا از رنگ سفید آن استفاده می‌شود.

ویرایش محتوا

بله، به روز رسانی قیمت‌ها روزانه انجام می‌شود. ولی به خاطر نوسانات قیمت بهتر است که استعلام قیمت تلفنی انجام دهید.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.