قیمت پروفیل فولادی

لیست قیمت پروفیل فولادی
نمایش قیمت با ارزش افزوده
پروفیل ساختمانی(قوطی)
مشاوره جهت اجرای پوشش سقف

قیمت پروفیل سینا شرق (ورق گیلان)

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولسایزضخامت(mm)وزن شاخه(کیلوگرم)محل تحویلقیمتنوسانتاریخ
قیمت پروفیل ۲۰*۲۰ سینا شرق (ورق فولادی)۲۰*۲۰۲۷.۵کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰*۲۰ سینا شرق (ورق فولادی)۱۰*۲۰۲۵.۵کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۳۰*۲۰ سینا شرق (ورق فولادی)۳۰*۲۰۲۹.۴کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۴۰*۲۰ سینا شرق (ورق فولادی)۴۰*۲۰۲11کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۳۰*۳۰ سینا شرق (ورق فولادی)۳۰*۳۰۲۱۱کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۵۰*۳۰ سینا شرق (ورق فولادی)۵۰*۳۰۲۱۵کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۳۰ سینا شرق (ورق فولادی)۶۰*۳۰۲۱۷کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ سینا شرق (ورق فولادی)۴۰*۴۰۲۱۷کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۴۰ سینا شرق (ورق فولادی)۶۰*۴۰۲۱۸.۸کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۸۰*۴۰ سینا شرق (ورق فولادی)۸۰*۴۰۲۲۳کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰۰*۴۰ سینا شرق (ورق فولادی)۱۰۰*۴۰۲۲۶کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۵۰*۵۰ سینا شرق (ورق فولادی)۵۰*۵۰۲۱۸.۸کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۶۰ سینا شرق (ورق فولادی)۶۰*۶۰۲۲۳کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۷۰*۷۰ سینا شرق (ورق فولادی)۷۰*۷۰۲۲۶کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۸۰*۸۰ سینا شرق (ورق فولادی)۸۰*۸۰۲۳۰کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۹۰*۹۰ سینا شرق (ورق فولادی)۹۰*۹۰۲۳۴کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ سینا شرق (ورق فولادی)۱۰۰*۱۰۰۲۳۸کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ سینا شرق (ورق فولادی)۱۲۰*۱۲۰۲۴۵.۲کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۳۰*۳۰ سینا شرق (ورق گیلان)۳۰*۳۰۲۱۱کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰*۲۰ سینا شرق (ورق گیلان)۲۰*۱۰۲۵.۵کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۲۰*۲۰ سینا شرق (ورق گیلان)۲۰*۲۰۲۷.۵کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۳۰*۲۰ سینا شرق (ورق گیلان)۳۰*۲۰۲۹.۴کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۴۰*۲۰ سینا شرق (ورق گیلان)۴۰*۲۰۲۱۱کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۵۰*۳۰ سینا شرق (ورق گیلان)۵۰*۳۰۲۱۵کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۳۰ سینا شرق (ورق گیلان)۶۰*۳۰۲۱۷کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ سینا شرق (ورق گیلان)۴۰*۴۰۲۱۱کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۴۰ سینا شرق (ورق گیلان)۶۰*۴۰۲۱۸.۸کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۸۰*۴۰ سینا شرق (ورق گیلان)۸۰*۴۰۲۲۳کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰۰*۴۰ سینا شرق (ورق گیلان)۱۰۰*۴۰۲۲۶کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۵۰*۵۰ سینا شرق (ورق گیلان)۵۰*۵۰۲۱۸.۸کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۶۰ سینا شرق (ورق گیلان)۶۰*۶۰۲۲۳کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۷۰*۷۰ سینا شرق (ورق گیلان)۷۰*۷۰۲۲۶کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۸۰*۸۰ سینا شرق (ورق گیلان)۸۰*۸۰۲۳۰کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۹۰*۹۰ سینا شرق (ورق گیلان)۹۰*۹۰۲۳۴کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ سینا شرق (ورق گیلان)۱۰۰*۱۰۰۲۳۸کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵

قیمت پروفیل ستاره فولاد

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولسایزضخامت(mm)وزن شاخه(کیلوگرم)محل تحویلقیمتنوسانتاریخ
قیمت پروفیل ۲۰*۲۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۲۰*۲۰۲۷.۵کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰*۲۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۱۰*۲۰۲۵.۵کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۳۰*۲۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۳۰*۲۰۲۹.۴کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۴۰*۲۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۴۰*۲۰۲۱۱کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۳۰*۳۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۳۰*۳۰۲۱۱کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۵۰*۳۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۵۰*۳۰۲۱۵کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۳۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۶۰*۳۰۲۱۷کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۴۰*۴۰۲۱۷کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۴۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۶۰*۴۰۲۱۸.۸کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۸۰*۴۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۸۰*۴۰۲۲۳کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰۰*۴۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۱۰۰*۴۰۲۲۶کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۵۰*۵۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۵۰*۵۰۲۱۸.۸کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۶۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۶۰*۶۰۲۲۳کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۷۰*۷۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۷۰*۷۰۲۲۶کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۸۰*۸۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۸۰*۸۰۲۳۰کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۹۰*۹۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۹۰*۹۰۲۳۴کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۱۰۰*۱۰۰۲۳۸کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۱۲۰*۱۲۰۲۴۵.۲کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۳۰*۳۰ ستاره فولاد (ورق فولادی)۳۰*۳۰۲۱۱کارخانه38,182۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰*۲۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۱۰*۲۰۲۵.۵کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۲۰*۲۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۲۰*۲۰۲۷.۵کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۳۰*۲۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۳۰*۲۰۲۹.۴کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۴۰*۲۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۴۰*۲۰۲۱۱کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۵۰*۳۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۵۰*۳۰۲۱۵کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۳۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۶۰*۳۰۲۱۷کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۴۰*۴۰۲۱۷کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۴۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۶۰*۴۰۲۱۸.۸کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۸۰*۴۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۸۰*۴۰۲۲۳کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰۰*۴۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۱۰۰*۴۰۲۲۶کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۵۰*۵۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۵۰*۵۰۲۱۸.۸کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۶۰*۶۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۶۰*۳۰۲۲۳کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۷۰*۷۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۷۰*۷۰۲۲۶کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۸۰*۸۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۸۰*۸۰۲۳۰کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۹۰*۹۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۹۰*۹۰۲۳۴کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۱۰۰*۱۰۰۲۳۸کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
قیمت پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ستاره فولاد (ورق گیلان)۱۲۰*۱۲۰۲۴۵.۲کارخانه37,728۱۴۰۳/۰۳/۰۵
پروفیل چیست قیمت روز پروفیل 1402
 
پروفیل به صورت عمومی به مجموعه‌ای از ساخته‌های آهنی گفته می‌شود که شامل همه محصولات فولادی مثل٬ انواع ناودانی٬ انواع تیرآهن و قوطی٬ با طول زیاد است. اما امروزه به نوع خاصی از مقاطع فولادی که ابعاد و ویژگی خاصی دارند پروفیل یا قوطی اطلاق می‌شود.
 
فقط جهت اطلاع از روش‌های تولید پروفیل باید بدانیم که امکان تولید پروفیل به روش گرم و روش سرد هست. اما تقریبا تمام پروفیل‌های موجود در بازار ایران به روش سرد و از کلاف ورق سیاه ۲ میل تولید می‌شود.
 
برای خرید پروفیل سبک یا همان قوطی و پروفیل آهن می‌توانید از کارشناسان فروش شرکت سقف و سازه کمک بگیرید. به صورت تلفنی یا در وب سایت ما سفارش خود را ثبت نمایید.
 
انواع پروفیل

 

در کل پروفیل بر اساس باز یا بسته بودن مقطع آن و همچنین نوع ورق و ضخامت ورق به کار رفته به انواع زیر دسته بندی می‌شود:
 
پروفیل باز : که سطح مقطع آن باز است و دو لبه ورق به هم جوش نخورده است ٬ و در انواع زیر عرضه می‌شود:
نبشی
• ناودانی
• تسمه
پروفیل زد
 
پروفیل بسته: یا پروفیل‌های توخالی که دو لبه ورق به همدیگر جوش خورده‌اند و وزن سبک‌تری نسبت به پروفیل‌های باز دارند٬ در انواع زیر عرضه می‌شوند:
• قوطی پروفیل
• لوله
• لنگه دری
 
بر اساس ضخامت ورق به کار رفته در تولید پروفیل نیز به دو دسته پروفیل ساختمانی و پروفیل صنعتی یا پروفیل سبک دسته بندی می‌شود.
بر اساس جنس ورق به کار رفته در تولید پروفیل به انواع دیگری چون :
 
• پروفیل مبلی
• پروفیل گالوانیزه
• پروفیل استیل
• پروفیل آلومینیومی
 
کاربرد‌های پروفیل

 

هر نوع از پروفیل‌های ذکر شده در بالا بر اساس نیاز در بخش‌های مختلف دارای کاربردهای خاصی هستند که در زیر به چند مورد از آنها اشاره خواهد شد .
 
پروفیل ساختمانی (مثلا پروفیل ۴۰*۴۰) عمدتا در ساخت اسکلت سقف سایه‌بان و پارکینگ درب و پنجره و نرده‌ها به کار می‌رود. و پروفیل صنعتی بیشتر در ساخت میز و صندلی و صنایع خودرو سازی کاربرد دارد. و پروفیل‌های باز مثل پروفیل زد بیشتر در اسکلت سوله و سازه‌های فلزی به کار می‌رود.
 
 
قیمت روز پروفیل

 

چون کارخانه‌های تولید پروفیل از ورق‌های تولید شده در کارخانه‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه و فولاد اهواز و گیلان در تولید پروفیل استفاده می‌کنند٬ ورق به کار رفته در تولید پروفیل یکی از عوامل مهم در کیفیت و قیمت پروفیل عرضه شده را داراست.
 
مثلا پروفیل فولاد مبارکه که به پروفیل فولادی مشهور است کیفیت و قیمت بیشتری نسبت به بقیه دارد .
عوامل دیگری مثل نرخ دلار ٬ میزان عرضه بازار٬ و هزینه حمل کالا به صورت عمومی روی قیمت پروفیل امروز تاثیر دارند. بیشترین تقاضای مشتریان ما برای انواع زیر است:
 
قیمت پروفیل ۸۰*۴۰ `
قیمت پروفیل ۴۰*۴۰
قیمت پروفیل ۲۰*۲۰
قیمت پروفیل ۳۰*۶۰
 
ما در تلگرام سقف و سازه٬ کانال قیمت پروفیل و به روزترین قیمت پروفیل در مشهد و قیمت پروفیل اصفهان را روزانه به اطلاع مشتریان خود می‌رسانیم.
قیمت پروفیل فولادی
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا

کیفیت پروفیل تولید شده در کارخانه‌جات فولاد مبارکه اصفهان بیشتر بوده و به نسبت قیمت بیشتری دارند.

ویرایش محتوا

بله٬ کارشناسان فروش سقف و سازه به صورت روزانه قیمت پروفیل امروز را در سایت و کانال قیمت پروفیل به روزرسانی می‌کنند.

ویرایش محتوا

در مرحله اول قیمت پروفیل و نوع آن را از وبسایت انتخاب نمایید، سپس برای خرید با کارشناسان سقف و سازه تماس گرفته و سفارش خود را ثبت کنید. هماهنگی جهت مراحل بعدی و حمل بار به سرعت انجام خواهد شد. کافیست با شماره 05136662999 تماس حاصل نمایید.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.