قیمت پشم سنگ

لیست قیمت پشم سنگ
  1. صفحه اصلی
  2. »
  3. پشم سنگ
نمایش قیمت با ارزش افزوده
پشم سنگ رولی
مشاوره جهت اجرای پوشش سقف

قیمت پشم سنگ پوشینگر

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(cm)دانسیته (kg/m3)محل تحویلقیمتنوسانتاریخ
قیمت پشم سنگ ۵ سانت دانسیته ۲۵ پوشینگر۵۲۵کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۵ سانت دانسیته ۸۰ پوشینگر۵۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت دانسیته ۲۵ پوشینگر۵۲۵انبار مشهد75,758۱۴۰۳/۰۳/۰۲
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۵ سانت دانسیته ۸۰ پوشینگر۵۸۰انبار مشهد236,743۱۴۰۳/۰۳/۰۲
قیمت پشم سنگ ۵ سانت دانسیته ۳۰ پوشینگر۵۳۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت دانسیته ۳۰ پوشینگر۵۳۰انبار مشهد78,788۱۴۰۳/۰۳/۰۲
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۵ سانت دانسیته ۵۰ پوشینگر۵۵۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۵ سانت دانسیته ۶۰ پوشینگر۵۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۵ سانت دانسیته ۱۰۰ پوشینگر۵۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۵ سانت دانسیته ۱۲۰ پوشینگر۵۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۵ سانت دانسیته ۱۴۰ پوشینگر۵۱۴۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۳ سانت دانسیته ۸۰ پوشینگر۳۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۳ سانت دانسیته ۱۰۰ پوشینگر۳۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۳ سانت دانسیته ۱۲۰ پوشینگر۳۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۴ سانت دانسیته ۱۲۰ پوشینگر۴۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۴ سانت دانسیته ۱۰۰ پوشینگر۴۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۴ سانت دانسیته ۸۰ پوشینگر۴۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۴ سانت دانسیته ۶۰ پوشینگر۴۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۴ سانت دانسیته ۵۰ پوشینگر۴۵۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۶ سانت دانسیته ۵۰ پوشینگر۶۵۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۶ سانت دانسیته ۶۰ پوشینگر۶۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۶ سانت دانسیته ۸۰ پوشینگر۶۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۶ سانت دانسیته ۱۰۰ پوشینگر۶۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۶ سانت دانسیته ۱۲۰ پوشینگر۶۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۶ سانت دانسیته ۱۴۰ پوشینگر۶۱۴۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۷ سانت دانسیته ۵۰ پوشینگر۷۵۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۷ سانت دانسیته ۶۰ پوشینگر۷۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۷ سانت دانسیته ۸۰ پوشینگر۷۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۷ سانت دانسیته ۱۰۰ پوشینگر۷۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۷ سانت دانسیته ۱۲۰ پوشینگر۷۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۸ سانت دانسیته ۵۰ پوشینگر۸۵۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۸ سانت دانسیته ۶۰ پوشینگر۸۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۸ سانت دانسیته ۸۰ پوشینگر۸۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۸ سانت دانسیته ۱۰۰ پوشینگر۸۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۸ سانت دانسیته ۱۲۰ پوشینگر۸۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۹ سانت دانسیته ۵۰ پوشینگر۹۵۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۹ سانت دانسیته ۶۰ پوشینگر۹۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۹ سانت دانسیته ۸۰ پوشینگر۹۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۹ سانت دانسیته ۱۰۰ پوشینگر۹۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۹ سانت دانسیته ۱۲۰ پوشینگر۹۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۱۰ سانت دانسیته ۵۰ پوشینگر۱۰۵۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۱۰ سانت دانسیته ۶۰ پوشینگر۱۰۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۱۰ سانت دانسیته ۸۰ پوشینگر۱۰۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۱۰ سانت دانسیته ۱۰۰ پوشینگر۱۰۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ تخته‌ای ۱۰ سانت دانسیته ۱۲۰ پوشینگر۱۰۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت دانسیته ۴۰ پوشینگر۵۴۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت دانسیته ۵۰ پوشینگر۵۵۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت دانسیته ۶۰ پوشینگر۵۶۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت توری‌دار دانیسته ۵۰ پوشینگر۵۵۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت توری‌دار دانیسته ۸۰ پوشینگر۵۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت توری‌دار دانیسته ۱۰۰ پوشینگر۵۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت توری‌دار دانیسته ۱۲۰ پوشینگر۵۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۵ سانت توری‌دار دانیسته ۱۴۰ پوشینگر۵۱۴۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۳ سانت توری‌دار دانیسته ۸۰ پوشینگر۳۸۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۳ سانت توری‌دار دانیسته ۱۰۰ پوشینگر۳۱۰۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۳ سانت توری‌دار دانیسته ۱۲۰ پوشینگر۳۱۲۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۳ سانت توری‌دار دانیسته ۱۴۰ پوشینگر۳۱۴۰کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم سنگ ۶ سانت توری‌دار دانیسته ۱۴۰ پوشینگر۶۱۴۰کارخانهتماس بگیرید------
پشم سنگ چیست

 

پشم سنگ نوعی عایق حرارتی و صوتی است که مقاومت زیادی در مقابل آتش دارد و عملا نسوز بوده مشتعل نمی‌شود و قابلیت تحمل دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد را دارد . انتقال حرارت در آن بسیار کم است به گونه‌ای که می‌توان گفت ٬ چندین برابر از دیوار بتنی عایق تر است.
در ادامه توضیحاتی راجع به انواع پشم سنگ ، کاربردهای پشم سنگ و مشخصات آن، هم‌چنین عوامل تاثیرگذار بر قیمت پشم سنگ گفته شده است. شما می‌توانید برای خرید پشم سنگ تخته‌ای با کارشناسان فروش سقف و سازه تماس حاصل فرمایید.

 

مزایای پشم سنگ

 

• نسوز بودن
• عایق حرارتی بسیار قوی
• عایق صوتی
• صرفه جویی در مصرف انرژی

انواع پشم سنگ شامل پشم سنگ رولی یا لحافی و پشم سنگ تخته‌ای یا پانلی و پشم سنگ عایق لوله تولید و در فروشگاه سقف و سازه به مشتریان عرضه می‌گردد. بیشترین حجم سفارش شامل پشم سنگ تخته‌ای ۵ سانتی و پشم سنگ ایران و یا پشم سنگ دانسیته ۸۰ می‌باشد.


ابعاد پشم سنگ رولی ۱.۲*۱۰ متر مربع و ضخامت‌های ۳ تا ۸ سانت است و دارای دانسیته (تراکم الیاف پشم سنگ) ۲۵ تا ۶۰ قابل عرضه است. همچنین قابلیت عرضه با فویل متالایز یا فویل کاغذی و یا بدون فویل دارد.


ابعاد پشم سنگ تخته‌ای به صورت پیش فرض ۰.۶*۱.۲ متر مربع در بسته‌های ۱۰عددی و در ضخامت‌های ۳ تا ۱۰ است و دارای دانسیته (تراکم الیاف پشم سنگ)۵۰ لغایت ۱۴۰ قابل عرضه است.

 

کاربردهای پشم سنگ

 

بر اساس نوع پشم سنگ٬ کاربردهای زیادی برای این نوع عایق فوق‌العاده متصور است. از پشم سنگ تخته‌ای در تولید ساندویچ پانل های سفارشی ما استفاده می‌شود که با وجود قیمت کمتر علاوه بر عایق بودن حرارتی بسیار خوب خاصیت عایق صدای مطلوبی را به ارمغان می‌آورد.

همچنین استفاده در دیواره ساختمان‌ها و استودیوی ضبط صدا و یا در سینما‌ها باعث کاهش نویز و آلودگی صوتی می‌شود. برخی از کاربردهای پشم سنگ به شرح زیر است:


• عایق کاری سقف کاذب و سوله
• عایق کاری کانال‌های سیستم تهویه مطبوع
• عایق بین جداره‌ها در دیواره بنا
• استودیوهای صدابرداری
• تونل‌ مترو برای جذب صدا
• عایق کاری لوله‌های انتقال سیالات گرم و سرد

پشم سنگ پتویی نیز برای عایق کاری منبع‌های آب و سوخت و عایق سقف شیب‌دار مثل سوله و انبار‌ها کاربرد بسیار دارد.

 

قیمت پشم سنگ ۵ سانتی

 

عوامل تاثیر گذار بر قیمت پشم سنگ شامل نوع فویل یا روکش (کاغذی٬ متالایز یا آلومینیوم) به کار رفته و همچنین دانسیته (تراکم الیاف) آن و ضخامت عرضه شده می‌باشد . البته کارخانه‌ تولید کننده و از همه مهمتر استفاده از پشم سنگ سرباره در تولید ( که کیفیت پایین تری دارد) تاثیر به سزایی در قیمت پشم سنگ دارد.

پشم سنگ رولی یا پشم سنگ لحافی
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا

پشم سنگ با فویل متالایز

پشم سنگ با روکش کاغذی

پشم سنگ با فویل آلومینیوم مسلح

بدون روکش

ویرایش محتوا

نوع رولی در عرض ۱.۲ و طول ۱۵ متر عرضه می‌شود و نوع تخته‌ای در ابعاد استاندارد ۱.۲*۰.۶ در دانسیته‌های مختلف قابل عرضه است.

ویرایش محتوا

پشم سنگ بر خلاف تصور عامه سرطان‌زا نیست، اما ممکن است سبب حساسیت پوستی شود و یا باعث تنگی نفس شود. راه حل ساده برای این موضوع آن است که در زمان نصب از دستکش و ماسک استفاده شود.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.