به علت تولید با دستگاه رول فرمینگ٬ محدودیتی در متراژ طول آبرو نخواهد بود.