فرمول محاسبه وزن ورق سیاه به صورت زیر است:

وزن ورق سیاه = طول ورق (mm) * عرض ورق (mm) * ضخامت ورق (mm) * چگالی ورق (7.85)

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.