چون ارسال بار از چند مکان مانند: کارخانه، انبار تهران و انبار مشهد امکان پذیر است، بسته به موقعیت مکانی مشتری این مقدار متفاوت خواهد بود.