بله٬ همکاران ما به صورت روزانه قیمت لوله گاز ۱ اینچ و قیمت لوله گاز ۴/۳ و بقیه انواع لوله گاز را در سایت سقف و سازه قرار می‌دهند.