عرض ۱.۱ متر و طول های متفاوتی مثل ۱ ، ۱.۵ ، ۱.۷۵ ، ۲ ، ۲.۲۵ ، ۲.۵ ، ۳ متری در فروشگاه سقف و سازه قابل عرضه است.