برای بهتر شده خاصیت عایق صوتی٬ این محصول به  شکل خاصی مانند شانه تخم مرغ تولید می‌شود.