می‌توانید از پیچ ۷.۵ سانتی برای نصب ساندویچ پانل ۴ سانت سقفی٬ استفاده نمایید.