بر اساس نحوه توزیع نور و گرما به سطح زیرین در فصول سرما و گرما دمای محیط را تنظیم کرده و به مصرف بهینه انرژی کمک می‌کند.