بله٬ کارشناسان فروش سقف و سازه به صورت روزانه قیمت پروفیل امروز را در سایت و کانال قیمت پروفیل به روزرسانی می‌کنند.