بله٬ برای آب‌بندی در سقف و همپوشانی موج این دو نوع ورق مشکلی نخواهد بود.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.