وزن تیرآهن ۱۴ اصفهان ۱۵۵ کیلوگرم به ازای هر شاخه

وزن تیرآهن ۱۶ اصفهان ۱۹۰ کیلوگرم به ازای هر شاخه

وزن تیرآهن ۱۸ اصفهان ۲۲۵ کیلوگرم به ازای هر شاخه