معمولا هر رول پشم شیشه ۱۸ متر مربع است شامل ۱۵ متر طول در عرض ۱.۲ ‌