به تراکم الیاف پشم شیشه دانسیته آن می‌گویند. دانسیته ۱۲ یعنی تراکم ۱۲ کیلوگرم به متر مکعب.