به تراکم الیاف پشم شیشه دانسیته آن می‌گویند. دانسیته ۱۲ یعنی تراکم ۱۲ کیلوگرم به متر مکعب.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.