برای پشم شیشه در عایق سقف باید ۱۵٪ اورلب در نظر گرفت. یعنی برای یک سقف ۱۰۰ متری ۱۱۵ متر پشم شیشه لازم است.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.