برای پشم شیشه در عایق سقف باید ۱۵٪ اورلب در نظر گرفت. یعنی برای یک سقف ۱۰۰ متری ۱۱۵ متر پشم شیشه لازم است.