بله٬ همکاران ما به صورت روزانه قیمت‌ها را به روزرسانی میکنند.