به طور کلی از فنس یا توری حصاری برای مواردی چون:

  • محافظت از یک خط مرزی برای محصور کردن یک قطعه زمین یا باغ که به همین علت به آن فنس توری باغی نیز می‌گویند.
  • ایجاد امنیت در یک محوطه با فنس کشی به همراه سیم خاردار
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.