بله٬ پلی کربنات لانه زنبوری هم در نوع ساده و هم RFX موجود است.