میلگرد۱۶ که جزو میلگردهای آجدار با گرید A3 است غالبا به عنوان میلگرد بستر در ساختمان‌سازی و تقویت بتن فونداسیون استفاده بیشتری دارد.