به خاطر هزینه تولید کمتر و گستردگی مصرف آن عموما قیمت ناودانی فابریک در بیشتر سایزها کمتر از ناودانی پرسی است.