نه٬ اما بیشترین مصرف پلی کربنات تخت در موارد شفاف است.