نه٬ اما بیشترین مصرف پلی کربنات تخت در موارد شفاف است.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.